Característiques sociodemogràfiques

El 14,5% de la població de Catalunya té alguna discapacitat, segons dades de l’ESCA. Això contrasta amb el 7,4% de la població amb el certificat de discapacitat atorgat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La població amb discapacitat està més envellida que la població sense discapacitat. Així, el 42,1% de les persones amb discapacitat, és major de 75 anys. De la mateixa manera, únicament un 36% de les persones amb discapacitat, està en edat laboral (vers el 70,03% de la població sense discapacitat).

Característiques sociodemogràfiques